Salmonella entérica serotipo Typhi, 2000-2011. Semana epidemiológica 38, 2011.

Tags: